این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

Paper Submission is Open now!


Posted on:
Paper Submission is Open now!

The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application starts working.


The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application starts working.


Registration

poster