این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

The submission deadline has been extended


Posted on:
The submission deadline has been extended

In consideration of the countless requests received, the deadline for the submission of papers is extended to March 24th, 2021.


In consideration of the countless requests received, the deadline for the submission of papers is extended to March 24th, 2021.


Registration

poster