این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: Contact Info


Address: Computer Engineering Faculty, University of Isfahan, Hezar Jarib Ave, Isfahan, Iran. 
Contact person
: Ms. Dastjerdi
Telephone - Fax: +98 - 31 - 3793 5642
E-mail: iot2021@res.ui.ac.ir

Registration

poster