این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: Committee


 
        دبیر علمی کنفرانس
Executive Commitee Chair

 
        
.
    
 


 

Registration

poster