این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
پنجمين دوره كنفرانس بین‌المللی اينترنت اشيا و كاربردها
The 5th International Conference on Internet of Things and Its Application

:: تحلیل اثر کانال بی سیم بر کارایی محاسبات لبه برای اینترنت اشیاء


تحلیل اثر کانال بی سیم بر کارایی محاسبات لبه برای اینترنت اشیاء

 

غزل جباری1*، علی قیاسیان2

1دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد،  ghazal_jabbari@stu.sku.ac.ir

2عضو هیات علمی، دانشکده فنی و مهندسی ، دانشگاه شهرکرد،  Ghiasian.ali@sku.ac.ir

 

چکيده : فناوری اینترنت­اشیا باعث شده است تا دستگاه­های مختلف به طور گسترده به اینترنت متصل بوده و با یکدیگر در تعامل باشند. همین مسئله سبب تولید حجم زیادی از داده می­شود که نیاز به پردازش دارند و  این امر منجر به کاهش کیفیت سرویس می­گردد. از سوی دیگر محاسبات لبه منافع زیادی را به عنوان رویکرد امیدوار کننده برای افزایش توانایی محاسباتی و مدیریت حافظه­ی دستگاه­های متصل به اینترنت به ارمغان آورده است. انتظار می­رود که این رویکرد به کاهش توان مصرفی و تاخیر محاسباتی منجر شود. لیکن شرایط کانال بی­سیم و به طور مشخص احتمال رخداد خطا در سیستم و تاثیر آن بر کیفیت اطلاعات ارسالی در رسیدن به هدف فوق کاملا تاثیرگذار است. در این مقاله به بررسی و ارزیابی محاسبات در دو محیط محلی و لبه پرداخته می­شود و بحث ارسال مجدد اطلاعات به منظور رفع خطای احتمالی و نقش کانال بی­سیم در کارایی واگذاری اطلاعات به محیط لبه مورد بررسی قرار می­گیرد. نتایج بدست آمده نشان می­دهند که واگذاری اطلاعات همیشه باعث کمینه شدن انرژی مصرفی و تاخیر نخواهد شد و تصمیم­گیری بهینه در خصوص واگذاری وظایف به محیط لبه یا اجرای آن درخود اشیاء باید با در نظر گرفتن شرایط کانال بی­سیم  باشد.

کلید واژه­ها: احتمال رخداد خطا ، ارسال مجدد ،  اینترنت­اشیا ، کانال بی­سیم، محاسبات لبه


فایل‌های مورد نیاز

فراخوان ویژه

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.4)